ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO

Edukujemy - pokazując niezwykłą i złożoną różnorodność naszego społeczeństwa, ze wszystkimi możliwościami, ale i ograniczeniami poszczególnych grup.

SZKOLENIA

prowadzimy szkolenia umożliwiające proces aktywizacji zawodowej i społecznej

ROZWÓJ OSOBISTY

Pomagamy w pokonaniu wszelkich ograniczeń, jakie powstrzymują przed osiąganiem celów i pragnień.

Fundacja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, płeć, status społeczny, uzależnienia, bezradność, orientację seksualną i tożsamość płciową. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych celów europejskiej polityki społecznej. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju, dokumencie przyjętym w 2001 roku po Traktacie Lizbońskim, wskazano, że to CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZYM CZYNNIKIEM ROZWOJU – KAPITAŁEM LUDZKIM”, a ograniczanie wykluczenia społecznego i wszelkie formy przeciwdziałania temu zjawisku są priorytetem w działaniach Unii Europejskiej. Zgodnie z Narodową Strategią Integracji dla Polski wykluczenie społeczne to ,,brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla osób ubogich”, czyli jest to ,,sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób”.

,,... cechą współczesności jest to, że każdy człowiek może stać się wykluczonym...”

M. Orłowska