Najważniejsze cele Fundacji Amigos

Propagowanie i realizacja inicjatyw, przedsięwzięć, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji itp. – czyli wydarzeń bezpośrednio wspierających, ale także wpływających na zwiększanie świadomości i wiedzy oraz tworzenie atmosfery zaufania wobec:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Naszym celem jest także:

  • rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego,
  • promowanie wyrównywania szans,
  • podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych,
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, uczelniami i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.