Dane fundacji

FUNDACJA AMIGOS
data wpisu do rejestru: 10 sierpnia 2015 roku
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000 570 572
numer rachunku bankowego 03 1140 2004 0000 3002 7580 6811 mBank