STATUT FUNDACJI AMIGOS

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1.

 

1. Fundacja pod nazwą AMIGOS, zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i niniejszego Statutu. 

 

§ 2.

 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Fundacja może:

    a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;

    b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;

    c) wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na zasadach ekonomii społecznej. 

 

§ 3.

 

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

4. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§4.

 

1.Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 

 

§ 5.

 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 6.

 

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

1) dzieci i młodzieży, 

2) kobiet i mężczyzn,

3) rodzin,

4) osób niepełnosprawnych,

5) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, płeć, status społeczny, uzależnienia, bezradność, orientację seksualną i tożsamość płciową,

6) innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;

7) ofiar klęsk żywiołowych,

8) organizacji pozarządowych,

10) administracji publicznej. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

 

§ 7.

 

I. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

    1) kompleksowe działania na rzecz dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin;

    2) kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

    3) kompleksowe działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, płeć, status społeczny, uzależnienia, bezradność, orientację seksualną i tożsamość płciową;

    4) budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;

    5) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i osobistej,

    6) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, uświadamianie, oświatę i wychowanie;

    7) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

    8) działania kulturalne i artystyczne, 

    9) działania integracyjne; 

    10) przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym oraz dyskryminacji; 

    11) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

    12) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu;

    13) działalność wspomagająca szkoleniowo i informacyjnie administrację publiczną w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu;

    14) rozwój sportu, turystyki i rekreacji. 

 

II. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. 

 

§ 8.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) propagowanie i realizację inicjatyw, przedsięwzięć, szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji itp.wydarzeń wpływających na zwiększanie świadomości i wiedzy oraz tworzenie atmosfery zaufania i szacunku wobec:

    a) dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin, 

    b) osób niepełnosprawnych,

    c) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, wiek, płeć, status społeczny, uzależnienia, bezradność, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 

2) wspieranie osób wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, w zakresie osobistym, społecznym i zawodowym; 

3) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji krajowych i zagranicznych;

4) publikowanie wydawnictw obejmujących tematykę w zakresie celów Fundacji; 

5) działania integracyjne;

6) promowanie wyrównywania szans;

7) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, uczelniami i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

8) podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie objętym celami Fundacji;

9) rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;

10) budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy; 

10) propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu;

11) promowanie wyrównywania szans;

12) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki stanowiącej cele Fundacji;

13) podejmowanie działań mających na celu zmiany prawne dotyczące osób wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu;

14) szerzenie wiedzy na temat możliwości i potrzeb osób wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz rozwiązań służących przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu w różnych środowiskach społecznych, w szczególności wśród decydentów oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej.

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

 

§9.

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 

§ 10.

 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

    a) darowizn, spadków, zapisów,

    b) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,

    c) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,

    kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

    d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

    e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

2.Majątek Fundacji mogą stanowić:

    a) nieruchomości;

    b) ruchomości;

    c) fundusze.

 

§ 11.

 

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§12.

  

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

§ 13.

 

Organem Fundacji jest Zarząd. 

 

§ 14.

 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatorów na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 15.

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

    1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

    2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

        a) oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem 

        majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie;

        b) w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu 

        działających łącznie, w tym Prezesa. 

    3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

    4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

    5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

    6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

    7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

    8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

    9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 

§ 16.

 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

§ 17.

 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

§ 18.

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

 

V. Zmiana Statutu

 

§ 19.

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. 

 

 

VI. Zmiana celu Fundacji

 

§ 20.

 

Zarząd Fundacji uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

VII. Połączenie Fundacji

 

§ 21.

 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 22.

 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja powinna zostać podjęta w trybie uchwały na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu.

2. W momencie likwidacji Fundacji cały jej majątek zostaje przekazany na działalność społeczną. Decyzje p celu przekazania majątku podejmuje Zarząd Fundacji. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds.zabezpieczenia społecznego. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.