Europejska konwencja praw człowieka

Po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14

z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12 i 13

Poniższy tekst Konwencji zawiera zmiany wprowadzone na mocy Protokołu nr 14 (CETS nr 194), który wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2010 r.

Tekst scalony Konwencji został opracowany z uwzględnieniem Protokołu nr 3 do Konwencji (STE nr 45), który wszedł w życie w dniu 21 września 1970 r., oraz Protokołu nr 5 (STE nr 55), który wszedł w życie w dniu 20 grudnia 1971 r. W tekście zostały także uwzględnione zmiany wprowadzone Protokołem nr 8 (STE nr 118). Protokół nr 8 wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1990 r. i zawierał, między innymi, zmiany w tekście Konwencji wprowadzone uprzednio na mocy Protokołu nr 2 (STE nr 44), który stanowił, na podstawie artykułu 5 ustęp 3, integralną część Konwencji od dnia jego wejścia w życie w dniu 21 września 1970 r. Wszystkie postanowienia Konwencji, które zostały zmienione lub dodane przez te protokoły, zostały zastąpione przez postanowienia Protokołu nr 11 (STE nr 155), który wszedł w życie w dniu 1 listopada 1998 r. Z dniem wejścia w życie Protokołu nr 11, postanowienia Protokołu nr 9 (STE nr 140), który wszedł w życie w dniu 1 października 1994 r., tracą moc obowiązującą, natomiast Protokół nr 10 (STE nr 146) stał się bezprzedmiotowy.

Aktualne informacje dotyczące listy państw, które przystąpiły do Konwencji i/lub ratyfikowały Konwencję i jej protokoły, znajdują się na stronie www.conventions.coe.int.

Wyłącznie wersje angielska i francuska Konwencji są tekstami autentycznymi. Niniejsze tłumaczenie nie jest oficjalną wersją Konwencji.

Europejski Trybunal Praw Człowieka

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

www.echr.coe.int

 

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf